12/22/2021 9:15:14 AM
Khas aarya Gotra
खस आर्य सुचि को सि.न. १७५ मा भएको पौडेल/पौड्याल को गोत्र अत्रि नभइ आत्रेय हो। सोही अनुसार सच्याउन अनुरोध गर्दछु।