12/22/2021 8:59:23 PM
थर गोत्र नमिलेको
नमस्कार, यहाँले तयार गरेको थर, गोत्र हामीबाट अध्यन भयो।उक्त लिस्टको ब्राह्मण थरको १६९ क्र.समा रहेको न्यौपाने थरको गोत्र कौडिन्य रहेको जानकारी गराउछौ ।