12/24/2021 2:40:02 PM
खस आर्यमा समावेश गर्नु पर्ने ।
थर -पौडेल गोत्र - आत्रेय समुदाय - ब्राह्मण