12/24/2021 8:31:14 PM
खड्का को गोत्र सम्बन्धमा
हामी खड्का(पुवार)गोत्र भारद्वाज हो रे