3/24/2022 5:48:34 PM
थर गोत्र सम्बन्धमा
थर = बुढा गोत्र= काश्यप छुटेकाले समावेश गरिदिन हुन ।