24-03-2022
थर गोत्र सम्बन्धमा
थर = बुढा गोत्र= काश्यप छुटेकाले समावेश गरिदिन हुन ।