7/25/2022 10:11:44 PM
थरको हिज्जे गलत भएको सम्बन्धमा ।
तहाँ द्वारा प्रकाशित थर गोत्र विवरणमा २३५ नम्बरमा "भट्टराई" गलत लेखिएकोले सच्याइ पाउँ बारे । तहाँ निम्न बमोजिम लेखिएको छ " भट्टर्राई" ।