Notices

पिछडा वर्गको जात तथा थरहरुको सूची प्रकाशन

Avatar

पिछडा वर्गको जात तथा थरहरुको सूचीको लागि सूचनाबाट download गर्नुहोस्


Attached Documents

Name Download
pressnote 12-1.pdf