Notices

विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

Avatar

विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति 


Attached Documents

Name Download
press release 5-8.pdf