Notices

विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (मिति २०७९।५।१९)

Avatar

विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति 


Attached Documents

Name Download
ninc09042022.jpg