Press Release

मिति २०७८/०६/१५ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पूर्णता पाएको १०० दिनको कामको प्रगति समीक्षा तथा कार्यदिशाका सम्बन्धमा भएको छलफल कार्यक्रम सम्बन्धी प्रेस-नोट ।

 6/15/2078   suresh

मिति २०७८/०६/१५ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पूर्णता पाएको १०० दिनको कामको प्रगति समीक्षा तथा कार्यदिशाका सम्बन्धमा भएको छलफल कार्यक्रम सम्बन्धी प्रेस-नोट ।


Attached Documents

Name Download
१00 दिनकाो काम.pdf