Press Release

विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

 5/19/2079   suresh

विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति 


Attached Documents

Name Download
ninc09042022.jpg