Publication

Title Published Date Size File Name Download
राष्ट्रिय समाबेशी आयोगको प्रथम वार्षिक प्रतिबेदन आ. व. २०७५/०७६ 6.8863MB वार्षिक प्रतिवेदन 2075-76.pdf
दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ 2077-08-12 2.6752MB Samabeshi Ayog Report 077-min.pdf