Publication

Title Published Date Size File Name Download
सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 2076-04-15 0.5361MB सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण.pdf
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरेको विवरण 2077-10-01 0.1684MB kartik to poush.pdf
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरेको विवरण (२०७७ माघ देखि चैत्र सम्म) 2078-01-05 0.1923MB माघ to चैत्र.pdf
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरेको विवरण (२०७८ बैशाख देखि २०७८ असारसम्म) 2078-04-07 0.1972MB बैशाख देखि 2078 असार.pdf
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरेको विवरण (२०७८ श्रावण देखि असोज मसान्त सम्म) 2078-07-15 0.2204MB 2078 श्रावण देखि असोज.pdf
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरेको विवरण (२०७८ कात्तिक देखि पुस मसान्त सम्म) 2078-10-14 0.6722MB 2078 कार्तिक देखि पुस.pdf
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरेको विवरण (२०७८ माघ देखि चैत्र सम्म) 2079-01-09 0.6722MB 2078 कार्तिक देखि पुस.pdf
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरेको विवरण 2079-04-06 0.6759MB 2079 बैशाख -असार.pdf
खस आर्थ थर सूची ( राय, सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि प्रकाशन गरिएको) 2079-05-01 2.3035MB khas aarya thar suchi.pdf
पिछडा वर्ग जात थर सूची 2079-05-03 0.1043MB सुझाव सहितको सूची.pdf
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरेको विवरण 2079-07-06 0.6701MB 2079 श्रावण देखि असोज.pdf
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरेको विवरण 2079-10-05 0.6907MB 2079 कार्तिक-पुस.pdf